Защото огладнях и Ме нахранихте; ...

ДЕЙНОСТИ

Проект "Доброволците, които променят света"     


Фондация „Подари усмивка" започва работа по проект "Доброволците, които променят света". Ще се набират доброволци – младежи и девойки между 15 и 29 години.

ИЗИСКВАНИЯ:

- ВЪЗРАСТ ОТ 15-29 ГОДИНИ
- Препоръка от педагогически съветник или класен ръководител за учащите 
- Препоръка от ръководител или институция, ако сте участвали в доброволческа инициатива или мероприятие
- Свидетелство за съдимост за лицата над 18 год.
- Желание и възможност за работа с деца.

         Молби, автобиографии и мотивационни писма ще се приемат в офиса на фондацията: гр. Димитровград, бул."Раковски" 16 , ет.1, офис 3, от 15.01.2014 г. до 15.02.2014г. всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа.
        След изтичане на срока за набиране на доброволци, с всеки от кандидатите ще бъде проведено индивидуално интервю, а одобрените доброволци ще преминат обучение.
        След приключване на проекта, обучените младежи и девойки ще имат възможност да сътрудничат при изпълнение на различни инициативи и мероприятия на организацията.
         Целта на проекта е да се популяризират ценностите на доброволчеството сред младите хора. на територията на община Димитровград. Повишаване на обществената чувствителност и популяризиране на доброволчеството. Провеждане на теоретични и практически обучения, с цел повишаване знанията и уменията на младите хора за полагането на доброволен труд. Свързване на хората, желаещи да полагат доброволен труд с подходящите места и организации. Изграждане и разширяване на дейностите на Центъра за работа с доброволци.

Проектът се финансира от НЦЕМПИ по Национална програма за младежта 2011-2015 г, подпрограма 3 - Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

  Център за работа с доброволци


       Фондация "Подари усмивка" открива Център за работа с доброволци (ЦРД), който е част от мрежата на НАРД- Национален алианс за работа с доброволци.
       Доброволците ще работят в различни социални и културни институции в града, ще се включват в организирането и провеждането на събития , мероприятия и дейности на организацията.
       Към Центърът ще започне работа ателие за изработка на сувенири. Средствата от продажбата на сувенирите ще отиват за финансиране различните каузи на фондацията.
       Документи се приемат в офиса на фондацията: гр. Димитровград, бул."Раковски"№ 16, офис № 3, ет.1, в срок до 15 ноември 2013 г.Конференция "Предизвикателството-доброволец"


    На 14.11.2013г. фондация "Подари усмивка", съвместно с община Димитровград проведоха конференция на тема "Предизвикателството-доброволец". Присъстваха директори и представители на всички социални услуги, библиотеката, историческия музей. Зам. кмета г-н Кузев приветства от името на общината участващите във форума. В началото г-жа Наталия Делчева от фондация "Подари усмивка" представи работата на организацията с доброволци. Над 40 доброволеца са преминали и работят през 6 години в различни инициативи, мероприятия и проекти. В това число – за обезпечаване на скъпо струващи лечения, за подпомагане на социално слаби деца и семейства и на хора с физически увреждания. На свой ред визия за развитие на доброволчеството на административно ниво представи Антоанета Шаркова, началник на общинския отдел "Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми". Изключително хубави думи за сътрудничеството си с доброволците на фондацията сподели и д-р Здравко Наков, управител на МБАЛ"Св. Екатерина".
 По време на срещата официално обявен бе и разкрития Център за работа с доброволци, който е част от Националния алианс за работа с доброволци. 
Основната идея на центъра е задълбочена работа с доброволците, тяхното обучение и работа в най-различни структури и институции в Димитровград. През м. февруари ще се проведе "Борса на доброволци и институции", където ще се срещнат двете заинтересовани страни и доброволците ще могат да избират къде да положат своя доброволен труд и отделено време!
Ще могат да участват и най-различни мероприятия, кампании и инициативи организирани от фондацията!


Проект „Възможност за учене"


         Проектът има за основна цел провеждането на кандидат-студентски курсове за кандидатстване във ВУЗ по български език и литература, биология и химия, през учебната 2013/2014г. за деца от семейства с нисък доход, сираци и полусираци, деца, излизащи от институция.
         Курсовете ще се провеждат в Димитровград от университетски преподаватели - проф. Дамянова и проф. д-р Чернокожев от СУ "Св.св. Кл. Охридски" и преподаватели от катедрата по биология към Медицински университет- Пловдив.

         Ще има възможност и за платено участие в курса . Ще съдействаме на вече приетите студенти пред фондации за кандидатстване за стипендии за издръжка и студентско кредитиране.


Необходимата сума за една година е 7200 лв.

Срок: безсрочен Проект „Помогнете да остана у дома"


        Предоставяме материална, психологическа помощ и подкрепа на деца в риск и техните семейства.

        Съвместно със социални работници от Отдел закрила на детето изготвяме индивидуални планове за работа по всеки отделен случай, в който се описват начините за работа, мерките на закрила и подпомагане. Спешно се закупуват и осигуряват хранителни продукти, памперси, лекарства, дрехи, колички, легла, обзавеждане. Посещаваме домовете на децата, родилно отделение. Осигуряваме помощ на семейства с ниски доходи, които живеят в лоши битови условия, малолетни и непълнолетни майки, многодетни семейства с настанени деца/дете в институция, подкрепа на семейства за реинтеграция, помощ при настаняване на деца при близки и роднини, подкрепа на приемни семейства.

       За изминалите 6 години сме помогнали на над 180 деца да останат при семействата си, без да преживеят болката на изоставянето!


Необходимата сума за една година е 12 000 лв.

Срок-безсрочен


Проект „Да бъда доброволец"


           На 2.07.2012 г. фондация "Подари усмивка" подписа договор с Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" за обучение на доброволци от 15-29 години, които ще работят на територията на детско отделение към МБАЛ "Св.Екатерина". Договора е вследствие на одобрен проект „Да бъда доброволец"за срок от 6 месеца, от 1.09.2012 до 28.02.2013г. на стойност 9036,04 лв, от които собствения принос на фондацията е 1060,90 лв. По проекта от фондацията беше дарена компютърна конфигурация за децата в отделението.

        Бяха набрани 17 доброволеца, които преминаха обучение от Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/, след което беше изготвен график, по който одобрените и обучени млади хора започнаха да работят и играят с децата в отделението. Желанието ни е след приключването на проекта, в отделението да останат доброволци, които да продължат да играят и работят с децата, а друга част да започнат работа и занимания с децата от Дневния център за деца с увреждания.

        На 5 декември – международният ден на доброволеца организирахме празник с доброволците JДоброволците празнуваха своя професионален празник.

        На 24 декември от 10:00часа проведохме тържество с децата от Детско отделение по повод – Рождество Христово. Имаше много подаръци за децата, забавление, торта и сокчета, много радост и щастие в детските очички, и много усмивки.

 Срок -2012-2013г.


Благотворителна кампания за набиране на средства за процедура ин витро за сем. Стефанови.


       На 21.11.2012г.- Деня на християнското семейство с подкрепата на община Димитровград и мото клуб "Викингите" организирахме благотворителен рок концерт са събиране на средства за процедура ин витро за сем. Стефанови. Необходимата сума е 8000 лв. и вече е събрана!Кампания "Треска за училище" 


       За 6 поредна година подпомагаме деца от социално слаби семейства с учебни помагала и пособия, с цел превенция на отпадането от училище. През м. септември проведохме кампания за събиране на учебни помагала и средства. Подпомогнахме 30 ученици подадени ни от Отдел закрила на детето.
Срок-безсрочен.


Благотворителни базари за Рождество Христово и Великден

Базарите са насочени към набиране на средства, които се използват по проекта за „Помогнете да остана у дома"
Срок-безсрочен


"Една различна ваканция" - осигуряване на средства за изпращането на деца от социално слаби и многодетни семейства на летен лагер;
Срок-безсрочен


"Детска читалня Приказките на баба"


    Провеждане на четения на книжки в градска библиотека "Пеньо Пенев" за деца от 3-7 години, съвместно с хора от Клубовете на хората от третата възраст в града; Проведени конкурси за детска рисунка с приказен герой. След приключване на проекта, Детският отдел на Градската библиотека продължават работата с децата в града ни.
Срок-2009-2010г.Проект „Училището- място на толерантност и уважение"


       Двугодишен проект с цел да се създадат условия за намаляване на проявите на насилие сред подрастващите в училищното общуване чрез превенция и изграждане на училищна среда на ненасилие и толерантност с участието на цялата училищна общност.

      По проекта се провеждат лекции с учениците в часа на класния ръководител. Темите са превенция на насилието и гнева в училище. Изработен Етичен кодекс за всеки от класовете в двете училища.Изработена е „Книга на добрите дела"за учениците от ОУ „Алеко Константинов". Проведен е конкурс на тема „Доброто около мен" и „Най-добрия човек, когото познавам" в две направления литературен конкурс и фотографска изложба. Провеждат се и индивидуални консултации с деца, спортни празници под надслов „Не на насилието" – през м. юни в училищата и през м. септември в парк „Н.Й.Вапцаров". От началото на новата учебна 2012 година в ОУ „Алеко Константинов" започнахме занимания с децата по темата за безопасен интернет, чрез интерактивна игра „Флашко в страната на спамчетата".


Срок-2011-2013г.


Кампания за събиране на дрехи, обувки и хранителни продукти по повод 17 октомври - международен ден за изкореняване на бедността и подпомагане на социално слаби семейства от общината.
Срок-безсрочен"Подари усмивка за Рождество Христово"


Вече 6 години екипа на фондацията раздава кутии с подаръци за децата от Димитровград и селата във времето на Рождествените празници.
Кутиите се подготвят в Америка и Европа и достигат до нас , благодарение на християнската организация "Самаританс пърс"/ "Кесията на самарянина"/.
Тази година за съжаление бройката на подаръците, които ще получим са доста ограничен...и, затова от екипа решихме да организиране правенето на такива кутии и тук.
За да се направи кутия с подаръци не е никак сложно. Изисква се само желание да накараш едно детско личице да грейне. През последната кампания-декември 2013г. зарадвахме 920 деца в община Димитровград.
Срок-безсрочен.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info